Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Femwell.nl gebruikt de door u gegeven informatie bij het verstrekken van uw order enkel en alleen om uw order te kunnen uitvoeren. Femwell.nl zal deze informatie plus de door u verstrekte persoonlijke gegevens buiten uw medeweten en toestemming om nimmer ter beschikking stellen aan derden. Uw verstrekte informatie en e-mails worden vertrouwelijk behandeld. Indien u toestemming heeft gegeven voor het versturen van een periodieke nieuwsbrief door Femwell.nl, wordt dit niet aan derden gegeven. Het is te allen tijden mogelijk zich uit te schrijven voor deze nieuwsbrief.

Voorwaarden

Voorwaarden: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of andere zakelijke handelingen tussen Femwell.nl en de met haar gelieerde ondernemingen en opdrachtgever(s). Onder opdrachtgever(s) worden mede verstaan zakelijke ondernemingen als consumenten (hierna te noemen “klant”). Door het aangaan van een transactie of overeenkomst met Femwell.nl geeft een klant aan akkoord te gaan met deze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden.
De eventueel door een klant gehanteerde algemene voorwaarden, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op transacties met Femwell.nl, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Femwell.nl zijn aanvaard.
Alle aanbiedingen en offertes van Femwell.nl zijn vrijblijvend, en slechts van toepassing indien zij gedaan zijn door vertegenwoordigers van Femwell.nl, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De aangeboden artikelen en/of diensten worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld en/of beschreven in de folders, schriftelijke aanbiedingen en/of andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat haar rechten en verplichtingen zijn, indien zij op het aanbod ingaat. Niettemin is het mogelijk dat het geleverde artikel kleine afwijkingen bevat ten opzichte van het artikel zoals aangeboden in de media. Zulke afwijkingen kunnen bijvoorbeeld zijn; een andere verpakking, een kleine aanpassing in de beschrijving op de verpakking of een recente toegepaste modificatie.
Ondanks de door haar in acht genomen zorgvuldigheid kan Femwell.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van zet-, type- en of programmeerfouten of programmafouten op de website of andere media.

Aansprakelijkheid: Femwell.nl (inclusief elk van haar werknemers, partners of oprichters) kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei directe of indirecte schade, verliezen of nalatigheid (inclusief incidentele of strafbare) van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. De website bevat verwijzingen naar andere sites die buiten het domein van femwell.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van deze site. Femwell.nl acht zich op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige website die verbonden of gelinkt is van of naar deze website.

Product aansprakelijkheid: Femwell.nl. is een exclusieve internetwinkel voor lichaamsherstellende en aanverwante producten specifiek voor de vrouw. Deze producten zijn niet bedoeld om een diagnose te stellen, enige ziekte te behandelen, te genezen of te voorkomen noch om enige eis van enig soort te impliceren of vast te stellen. Gegeven informatie en gedane bepalingen zijn alleen voor educatieve bedoelingen en zijn niet bedoeld om advies van uw arts te vervangen noch om enige eis van enig soort te impliceren of vast te stellen.
Personen met gezondheidsproblemen of zij die zwanger zijn of borstvoeding geven, worden geadviseerd hun arts te consulteren voordat zij deze of enig ander voedingssupplement nemen. Femwell.nl verschaft geen medisch advies, schrijft geen recepten voor en stelt geen diagnoses. Femwell.nl geeft advies en informatie over voedingssupplementen en de gezondheid van de vrouw. Femwell.nl levert hoogwaardige en natuurlijke voedingssupplementen, voor verbetering van vitaliteit, activiteit en de ‘quality of life’ voor de vrouw. Samengesteld vanuit de behoefte van de vrouw op natuurlijke basis.
Femwell.nl (inclusief elk van haar werknemers, partners of oprichters) kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei directe of indirecte schade, verliezen of nalatigheid (inclusief incidentele of strafbare) van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met uw beslissing om op te verstrekte informatie te vertrouwen en/of uw beslissing de gesuggereerde producten aan te schaffen en/of te consumeren.
Ondanks de hoogwaardigheid van de aangeboden voedingssupplementen en producten kan er sprake zijn van optredende neveneffecten. Ieder persoon is immers uniek. Zoals veel mensen bepaalde voeding niet goed verdragen door intolerantie of allergie, zo kan ook een voedingssupplement of product door sommigen slecht verdragen worden. Femwell.nl stelt daarom uitdrukkelijk dat het gebruik van voedingssupplementen voor eigen risico is. Voedingssupplementen dienen niet te worden gebruikt als vervanging van een gevarieerde voeding.

Betalingsvoorwaarden / factuur: De betaling van de goederen geschiedt per automatische afschrijving, bankoverschrijving of door middel van iDEAL betaling. Femwell.nl behoudt zich het recht voor in afzonderlijke gevallen een bepaalde wijze van betalen uit te sluiten, zonder opgave van reden. Afschrijving van het bedrag geschiedt 2 werkdagen vóór elke verzending.
Indien u kiest voor iDEAL betaling, wordt de bestelling direct verzonden bij afschrijving. Indien u achterstallig zou zijn met uw betalingen, behouden wij ons het recht voor u aanmaningskosten en wettelijke rente in rekening te brengen.
Een overeengekomen vooruitbetaling dient binnen de overeengekomen termijn te worden betaald. De klant is zelf verantwoordelijk voor controle van de factuur op de door de klant verstrekte gegevens.

Bestellingen / levering: Femwell.nl zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. In zijn algemeenheid geldt indien u vóór 16:00 bestelt, wordt uw bestelling dezelfde dag verzonden. Levering onder voorbehoud binnen Nederland 1 à 2 werkdagen. Levering naar België 2 tot 4 werkdagen. Overige landen bij benadering 3 tot 7 werkdagen. De door Femwell.nl aangegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden, en op tijdige levering van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door Femwell.nl bij haar leveranciers bestelde artikelen. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen of overmacht- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarover indien mogelijk bericht ontvangen. Indien er op bepaalde artikelen een levertijd van toepassing is, zal deze levertijd door Femwell.nl zo spoedig mogelijk aan de klant worden gemeld. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de klant geen recht op vergoeding van enige door de klant geleden of te lijden schade.
Verzending en aflevering zal, voor zover deze plaatsvindt binnen Nederland en daarbuiten, uitgevoerd worden door TNT Post tenzij anders bepaald door Femwell.nl, eventueel in overleg met de klant. Dientengevolge zijn in de periode, gelegen tussen afgifte bij een postkantoor of brievenbus en aflevering bij de klant in Nederland, de algemene voorwaarden van TNT Post of van de gekozen vervoerder van toepassing. Indien levering niet kan plaatsvinden door oorzaken die aan de klant te wijten zijn of voor diens risico komen, is Femwell.nl gerechtigd om de kosten die dit met zich mee brengt, aan de klant in rekening te brengen. Indien levering niet kan plaatsvinden of retour afzender komt door oorzaken die aan derden (niet aan Femwell.nl) te wijten zijn, is Femwell.nl gerechtigd om de kosten die dit met zich mee brengt en / of voor herverzending, aan de klant in rekening te brengen. Femwell.nl zal in dit geval wel al het mogelijke doen, deze kosten op desbetreffende derden te verhalen en aan de klant te retourneren.
Femwell.nl is niet verantwoordelijk voor het mogelijk zoekraken, inbeslagname of schade van en aan verzonden bestellingen.
Wanneer Femwell.nl u per abuis het verkeerde product levert m.u.v. eerder aangegeven kleine afwijkingen, zal Femwell.nl kosteloos alsnog het juiste product leveren.
Femwell.nl is te allen tijde gerechtigd genoemde prijzen en voorwaarden te veranderen voor nog niet lopende bestellingen. Bij al bevestigde bestellingen kan noch Femwell.nl, noch de klant zich beroepen op deze nieuwe voorwaarden of prijzen.

Internationale levering: Naast bovenstaande bestellingen / levering voorwaarden gelden voor internationale levering tevens de volgende voorwaarden: Een internationale klant (in dit geval buiten Nederland) is, voordat die een bestelling bij Femwell.nl plaatst, zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van de invoerregels en overheidsbepalingen van het land waar de verzending naar toe verzonden zal worden. Dit wordt als import beschouwd. Douane reglementen en invoerregels variëren sterk per land. Gebrek aan kennis wat betreft import kan resulteren in onverwacht hoge invoerrechten, vertraging van de levering of zelfs het retour sturen of vernietigen van de zending. Het is de klant haar verantwoordelijkheid om te controleren of het land waar naar verzonden zal worden, onze producten zal toestaan. De eventuele extra geheven kosten aan de grens als invoerrechten, BTW of andere belastingen en kosten, zijn voor rekening van de klant. Femwell.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het mogelijk zoekraken, inbeslagname of schade van en aan verzonden bestellingen.

Overeenkomst ontbinden: De klant ontvangt na het sluiten van een elektronische overeenkomst zo spoedig mogelijk een bevestiging van de bestelling per e-mail. Zolang geen bevestiging is ontvangen, mag de klant de overeenkomst zonder opgaaf van reden ontbinden.
Indien er is gekozen voor een automatische levering, kan op elk gewenst tijdstip de volgende bestelling geannuleerd worden. Er is geen verplichting of opzegtermijn.
Femwell.nl hanteert een niet-goed geld-terug regeling. Mocht het product niet bevallen, dan kan de klant de onaangebroken en volledige verpakkingen*) binnen 14 dagen terugsturen onder de volgende voorwaarden:
- neem eerst even contact met ons op via info@femwell.nl
- geld-terug alleen over goederen, niet over verzend- en verwerkingskosten, evt. transactiekosten of andere extra kosten,
- terugsturen geschiedt op eigen kosten en risico in een daarvoor geschikte verpakking,
- binnen uiterlijk 14 dagen geld-terug na binnenkomst van onaangebroken, onbeschadigde, volledige verpakkingen zolang deze binnen 14 dagen na ontvangst van de klant zijn geretourneerd samen met de originele factuur aangevuld met de benodigde bankgegevens,
- al aangebroken, beschadigde of onvolledige verpakkingen worden wettelijk niet teruggenomen*).

De bewijslast, bij twijfel of de klant de goederen heeft geretourneerd, rust bij de klant. De bewijslast, bij twijfel of de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid om te retourneren binnen de aangegeven 14 dagen, rust bij de klant. Femwell.nl accepteert in dit laatste opzicht een door de TNT Post afgestempelde verzending of door de vervoerder ondertekend retour vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document. Eventuele kosten wordt in mindering gebracht op het terug te ontvangen bedrag. In het geval u meedeed aan een kortingsactie, krijgt u een evenredig deel per teruggestuurde volledige, onbeschadigde, onaangebroken verpakking terug.

*) Zichttermijn: Het is in Nederland niet gebruikelijk voedingssupplementen terug te nemen daar de voor een overeenkomst op afstand wettelijke zichttermijn, niet geldt voor artikelen die in of op het lichaam worden gebruikt zoals voedingssupplementen en lichamelijke verzorgingsproducten.
De niet-goed geld-terug regeling kan in dit geval alleen gelden voor klanten die hebben gekozen voor pakketzending. Wanneer men niet tevreden is, kunnen de verpakkingen, mits volledig, onbeschadigd en onaangebroken, in aanmerking komen voor deze regeling. Een brievenbuszending van femwell.nl komt niet in aanmerking voor de niet-goed geld-terug regeling. Neem altijd eerst contact met ons op.

Overmacht: Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de wil van Femwell.nl onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, natuurrampen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer arbeidstaking, in- en uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen Femwell.nl of in diens toeleveringsbedrijven.
Opschorting en ontbinding: In geval van verhindering van de uitvoering van een overeenkomst tengevolge van overmacht is Femwell.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Femwell.nl tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn anders dan, in het geval van ontbinding, reeds betaalde bedragen, terug te betalen binnen 30 dagen na ontbinding onder aftrek van, voor die specifieke order door Femwell.nl al gemaakte kosten als verzend- en verwerkingskosten evt. transactiekosten of andere extra kosten, met dien verstande dat eerst verrekening zal plaatsvinden met een eventueel nog openstaand saldo uit andere leveringen of bestellingen van deze klant.

Algemene voorwaarden: femwell.nl, KvK inschrijfnummer 51544687, BTW: 1335.71889.B01: opererend onder handelsnaam Femwell.nl. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van femwell.nl zijn de algemene voorwaarden van femwell.nl van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.